Pojęcie leasingu

 

Umowa leasingu regulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego. Na jej mocy osoba zwana leasingodawcą (inaczej finansujący) umożliwia korzystanie z określonej rzeczy drugiej osobie, która zwana jest leasingobiorcą (inaczej korzystający). Umowa zawarta jest na pewien okres, w czasie którego finansujący pobiera w określonych terminach od korzystającego raty leasingowe w ustalonej wcześniej wysokości.

Po wygaśnięciu umowy leasingobiorca nie ma obowiązku wykupienia przedmiotu, który leasingował, ale istnieje taka możliwość.

Różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym:

  • leasing operacyjny – zakłada czasowe przekazanie leasingobiorcy dobra inwestycyjnego do użytkowania. Przeważnie umowy te są krótkoterminowe, a ich okres trwania jest krótszy niż przewidywany okres zużycia danego przedmiotu;
  • leasing finansowy – w zamian za raty leasingowe, dane dobro przekazywane jest leasingobiorcy do użytkowania. Jest ono amortyzowane u korzystającego, ale nadal stanowi własność finansującego.

 

Kontakt

Centrum Leasingowo-Kredytowe Sp z o.o.
ul. Wojska Polskiego 42
85-825 Bydgoszcz

tel. 52-332-35-15
biuro@clk.bydgoszcz.pl

Aktualności